مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
چهارشنبه ، 29 ارديبهشت 1395 ، 02:00

توسعهی تک بُعدی منجر بحران اشتغال شده استDr. Mohsen Renani

دکتر محسن رنانی

چهارمین همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه همزمان با سیزدهمین سالگرد [وفات] دکتر حسین عظیمی با موضوع «نهادها، اشتغال مولّد و رشد با کیفیّت» در دانشکدهی اقتصاد دانشگاه علّامه طباطبایی برگزار شد.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این مراسم که با حضور اساتید دانشگاه و اقتصاددانان برجسته برگزارشد، سخنرانان چگونگی دستیابی به توسعه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محسن رنانی از اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان اوّلین سخنران این همایش با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته توسعهی تکبُعدی موجب افزایش هزینه‌های کشور در توسعهی بخش‌های مختلف شده‌است، اظهارداشت: به نقطهی بحران در ایجاد اشتغال نزدیک شدهایم، به این مفهوم که در شرایطی که در سال ۱۳۸۴ هزینهی تولید یک شغل ۲۰۰ میلیون تومان برآورد میشد، امروز این عدد به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

محسن رنانی، در قالب موضوع سخنرانی خود تحت عنوان «کودکی توسعه و توسعهی کودکی» و با اشاره به اینکه تعریف سه اصطلاح رشد، پیشرفت و توسعه همیشه با هم اشتباه گرفته میشوند،افزود: رشد عبارت است از تکثیر اُفقی وضع موجود، مانند افزایش تولید خودرو در سال، پیشرفت عبارت است از تکثیر عمودی وضع موجود یعنی ارتقای وضع موجود از لحاظ فناوریها و تکنولوژی و نهایتاً توسعه عبارت است از تغییر کلّی همهی شرایط موجود، از قبیل تغییر نظام مدیریّت، سطح دانش، ساز و کارهای مناسب سازمانی، کاهش هزینهی مبادله و پایین آوردن هزینههای اضافی.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دل توسعه، رشد و پیشرفت نهفته است، گفت: باید بپذیریم تا زمانی که این دو انجام نشود، توسعه رُخ نمیدهد و این دو شرط لازم هستند.

رنانی ادامه داد: توسعه دو خطّ تولید دارد، یک بُعد اقتصادی و مادّی و دیگر بُعد رفتاری و فرهنگی که محصول این دو خطّ تولید ایجاد رفاه و رضایت است .وی بابیان اینکه در سالهای پس از انقلاب تمرکزمان بر بُعد فیزیکی و مادّی اقتصاد بوده است، افزود: یک زمانی بر رشد احداث سد، کارخانجات سیمان و صنایع تمرکز میکردیم و در دورهای دیگر روی ایجاد دانشگاه متمرکز شدیم تا با تولید نیروی انسانی ماهر از رشد فیزیکی ایجاد شده، بهرهمند شویم یا به عبارتی رفاه ایجاد کنیم. رنانی با تأکید بر اینکه در تمام این سالها تمرکز ما بر تولید مدرک و تکنسین بوده، متذکّر شد: متأسّفانه در این سال‌ها هیچگاه روی این مقوله که انسان‌های شرافتمندی را تربیّت کرده و به جامعه تحویل دهیم، سرمایهگذاری نکردیم. وی با بیان اینکه تمام برنامه‌های ما در این سالها بر بُعد اوّل توسعه استوار بوده و توسعهی فرهنگی را به دست فراموشی سپرده‌ایم، افزود: توسعهی فرهنگی نیاز به سرمایههای دیگری هم دارد که از جمله آنها سرمایههای اجتماعی و سرمایههای نمادین هستند. استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: سرمایههای اجتماعی مناسبات بین انسانها را ساماندهی میکند و سرمایههای نمادین مانند هنرپیشهها، شومنها، مانکنها و ... باعث ایجاد تحوّل میشوند که ما از هر دوی این سرمایهها غافل بودیم. رنانی با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب بُعد فرهنگی را بهطور کامل رها کردیم، افزود: اگر بُعد دوّم رشد نکند، پس از مدّتی بُعد اوّل یعنی همان توسعه نیز متوقّف خواهد شد و توسعه نیز پُرهزینه شده و به تدریج از حرکت باز میایستد .وی بابیان اینکه بُعد اوّل را مدرنیزاسیون و بُعد دوّم را مدرنیته مینامند، افزود: مدرنیته یا نوگرایی یعنی اینکه خلق و خوی من با پیشرفت هماهنگ شود. اگر وارد مدرنیته نشویم، مدرنیزاسیون هم نخواهیم داشت که نقطهی آغاز فروپاشی نیز از همین محل شکل میگیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: در زندگی سنّتی مناسبات هم شخصی است، تولید هم شخصی انجام میشود، امّا در دنیای مدرن مناسبات اجتماعی است، پس من به تک تک شما و آدمهای دیگر ارتباط پیدا میکنم که اگر نتوانیم انبوه گرههای اجتماعی را در این دنیای مدرن مدیریّت کنیم، اقتصاد به بن بست میرسد .وی ادامه داد: اگر بخواهیم در دنیای مدرن زندگی کنیم باید رواداری در اندیشه و مدارا در عمل را مدنظر قرار دهیم زیرا  در جامعه ای که مدرنیته توسعه نیافته، سرمایه ها فرار می کنند.

رنانی با تأکید بر اینکه تحوّل رفتاری در ایران رُخ نداده است، تصریح کرد: ایران هیچگاه توریسم - محور نمیشود و اگر عقلانیّت جایگزین عاطفه و احساس و سنّت نشود و قوانین جای مناسبات شخصی را نگیرد، توسعه پُرهزینه میشود.وی ادامه داد: از هزار میلیارد دلار دولت قبل که بخشی از آن حیف و میل شد، بخشی دیگر در اقتصاد برای توسعه هزینه شد، امّا چرا نتیجهی آن ملموس نیست؟ چون مناسبات اجتماعی به هم ریخته و توسعهی اقتصاد پُرهزینه شده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ۱۰ سال پیش هزینهی ایجاد یک شغل ۲۰۰ میلیون تومان بود، امّا امروز برای تولید یک شغل باید ۹۰۰ میلیون تومان هزینه کرد،گفت: این یعنی ما از تولید شغل ناتوان شدهایم و اگر همزمان با رشد فیزیکی تحوّل فرهنگی و رفتاری اتّفاق نیفتد به دام کودکی میافتیم. وی با بیان اینکه  توسعهی فیزیکی در این جامعه تا زمانی که نفت داشته باشیم ادامه می‌یابد، افزود: سال ۱۳۹۴ در یک سخنرانی گفته بودم ادامهی این روند کشور را از توسعه باز می‌دارد، امّا امروز میگویم که با پیش رفتن در این مسیر فرصت پیشرفت را نیز از دست خواهیم داد، زیرا  آنقدر رشد پُرهزینه میشود که نمیتوان امیدی به پیشرفت داشت.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سهم آموزش و پرورش از بودجهی کلّ کشور از ۱۲ درصد در سال 1387 به ۱۵ درصد در سال 1395 رسیده است، گفت: اگر این بودجه را با بودجهی وزارت دفاع مقایسه کنیم میبینیم که بودجهی این وزارتخانه از ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱۹ درصد صعود کرده است. وی ادامه داد: مجموع هزینههایی که در بخش راه، فولاد، پتروشیمی و صنعت کردهایم به هیچ وجه قابل مقایسه با هزینهای نیست که برای آموزش کودکانمان داشتهایم.رنانی افزود: البتّه منظور من آموزش عالی نیست چون کارکرد توسعهای ندارد و آنچه به لحاظ توسعه در آموزش کودکان رُخ میدهد، در سنین کمتر از هفت سال است زیرا کودکان تا هفت سال تغییر میکنند و پس از آن تأثیر میپذیرند و از هجده سال به بعد تأثیر هم نمیپذیرند مگر آنکه خودشان به جمعبندی و لزوم تغییر برسند. وی با بیان اینکه همهی آنچه برای توسعه لازم است باید در سنین کمتر از هفت سال انجام شود، افزود: ۴۰ سال است دنیا روی این موضوع متمرکز شده که پیدایش توسعه از سنین زیر هفت سال آغاز میشود و اگر این مهم رُخ ندهد آن کشور توسعه نخواهد یافت.

منبع: جهان اقتصاد

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 9 خرداد 1395 ، 07:25
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب