مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1395 ، 11:03

چکیده‌ی مقاله‌های کنفرانس بین‌المللی «مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها»International Conference on Migration

تهران، دانشگاه تربیّت مدرّس، 5 و 6 آبان 1394

کنفرانس بین‌المللی «مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها» در روزهای 5 و 6 آبان 1394 با همّت مرکز آمار آیران و پژوهشکده‌ی آمار و همکاری صندوق جمعیّت سازمان ملل متّحد، انجمن جمعیّت‌شناسی ایران، مؤسّسه‌ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور و انجمن آمار ایران در دانشگاه تربیّت مدرّس برگزار شد. این کنفرانس در چهار محور عمده‌ی 1) منابع داده‌های مهاجرت، 2) مهاجرت داخلی، 3) مهاجرت خارجی، و 4) مهاجرت و اقتصاد سازماندهی شده بود. رئیس کنفرانس دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، دبیر کنفرانس دکتر زهرا رضائی قهرودی، رئیس پژوهشکده‌ی آمار، دبیر علمی آقای دکتر حسین محمودیان، عضو هیأت علمی گروه جمعیّت‌شناسی ایران و رئیس کمیته‌ی اجرایی دکتر کاوه کیانی بود. فایل پی دی اف چکیده‌ی مقاله‌های این کنفرانس پیوست شده است.

در پیشگفتار چکیده‌ی مقاله‌ها به قلم دکتر زهرا رضائی قهرودی چنین آمده است: دولت‌هــا بــه عنوان متولّیــان سیاســت‌گذاری در عرصــه‌های مختلــف جامعــه همــواره نیازمنــد دانســتن وضعیّت گذشته و حال و همچنین داشـتن دورنمـایی از وضـعیّت آتـی در سـطوح خـرد و کـلان کشـور هستند. در این بین اطّلاعات مربـوط بـه جمعیّت و نیـروی انسـانی و تحرّکـات آن از اهمیّـت بـالایی برخوردار است. تحرّک و جا به جایی انسان‌ها بین واحدهای مختلف جغرافیایی دارای آثار و پیامـدهای متنوّع و بسیار زیادی است. بدون بررسی الگوها، علل و پیامـدهای مهـاجرت، انجـام برنامـه‌ریزی و سیاست‌گذاری کارامد و دقیق امکان‌پذیر نیست. در ارتباط با مهاجرت، اطّلاعات قابل‌ملاحظـه‌ای در کشور وجود دارد که بر اساس آن‌ها مطالعاتی نیز صورت گرفتـه اسـت، امّـا بـا وجـود ایـن مطالعـات، هنوز در بعضی موضوعات و موارد کاستی‌هایی وجود دارد کـه تمـام سـازمان‌ها و نهادهـای مـرتبط بـا این حوزه باید در رفع آن‌ها گام بردارند. با بررسـی بیانـات مقـام معظـّم رهبـری در سـال‌های اخیـر در سیاسـت‌های کلّـی جمعیّت در زمینـه‌ی مهاجرت و بازتوزیع جمعیّت، متوجّه می‌شویم ایشان اهمیّت و اولویّت ویژه‌ای برای باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیّت زیستی بـا تأکیـد بـر تـأمین آب بـا هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی؛ حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تـراکم و ایجـاد مراکـز جدیـد جمعیّتـی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسـعه‌ی شـبکه‌های زیربنـایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی؛ مدیریّت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلّی جمعیّت بـا تـدوین و اجـرای ساز و کارهای مناسب و تشـویق ایرانیـان خـارج از کشـور بـرای حضـور و سـرمایه‌گـذاری، و بهره‌گیـری از ظرفیّت‌هـا و توانایی‌های آنان قائل هستند. برگزاری همایش مبتنـی بـر نظـرات مقـام معظـّم رهبری در سیاست‌های کلّی جمعیّت، فرصت مغتنمی فراهم آورده اسـت تـا بـا تکیـه بـر دسـتاوردهای علمی و خِرد جمعی، به بررسی مسائل این حوزه پرداخته و با فراهم آوردن بستر مناسب بـرای تـدوین راهکارها و سیاست‌های مناسب مرتبط با مهاجرت در برنامه‌ی ششم توسعه اقدام شود. برای دسترسی به فایل پی دی اف چکیده‌ی مقاله‌های کنفرانس، این‌جا گلیک کنید.

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 16 خرداد 1395 ، 13:22
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب