مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
پنجشنبه ، 26 مرداد 1396 ، 02:43

روند تحوّلات و عوامل تعیین‏‌کننده‌ی باروری

تعداد واحد: 2           پیش‌نیاز: ندارد

هدف کلّی

این درس سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: 1) بررسی منابع اصلی داده‏‌ها و اطّلاعات مربوط به باروری و پاره‌‏ای از روش‌‏های مستقیم و غیرمستقیم برآورد باروری، 2) بررسی روند باروری در ایران و جهان، و 3) مرور نظریه‌ها و فرضیه‌های گذار باروری

سرفصل‌های درس

جلسه‌ی اوّل: مقدّمه: طرح درس، منابع و تکالیف

جلسه‌ی دوّم: مرور منابع داده‏‌های موجود باروری (گزارش‏‌های گذشته‏‌نگر سرشماری‏‌ها و نمونه‏‌گیری‏‌ها، ثبت وقایع حیاتی) و سنجه‏‏‌های عمده‌ی باروری

United Nations (1993) Reading in Population Research Methodology, Vol. 3, United Nations Fund for Population Activities, New York, PP. 1-29.

جلسه‌ی سوّم: تحوّلات باروری در جهان

Population Division (2002) The fertility decline in developing countries, in UN, Completing the Fertility Transition, UN, New York; 3-32 / 45-71.

Population Division (2000) Fertility trends among low fertility countries, In Population Bulletin of the UN, Below-replacement fertility, New York; 35-125.

Rashad, H. (2000) Demographic transition in Arab countries: A new perspective, Journal of Population Research 17, No. 1: 81-101.

جلسه‌ی چهارم و پنجم: گذار باروری در ایران: تحوّلات گذشته و روندهای اخیر _ آینده‌ی باروری در ایران

Abbasi-Shavazi, M.J. (2002) Recent changes and the future of fertility in Iran, In Population Division of the United Nations, Completing the Fertility Transition, New York, pp: 425-439.

Abbasi-Shavazi, M.J. (2001) Below-replacement fertility in Iran: progress and prospects, Paper presented at the IUSSP Seminar on: International perspectives on low fertility: Trends, Theories and Policies, 21-23 March, Tokyo.

Abbasi-Shavazi, M.J. (2000a) National trends and social inclusion: Fertility differentials in the Islamic Republic of Iran, Paper presented at the IUSSP Seminar on Family Planning Programmes in the 21st Century, Dhaka, 17-20 January.

Abbasi-Shavazi, M.J. (2000b) Effects of marital fertility and Nuptiality on fertility transition in the Islamic Republic of Iran, 1976-1996, Working papers in Demography, No. 84, Canberra, Australian National University.

Abbasi-Shavazi, M.J., Mehryar, A., Jones, G., and McDonald, P. (2002) Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change in Iran, Journal of Population Research, 19 (1): 25-46.

Abbasi-Shavazi, M.J., McDonald, P., Hosseini-Chavoshi, M. (2003) Changes in Family, Fertility Behavior and Attitudes in Iran, Working Paper in Demography No. 88, Australian National University.

Abbasi-Shavazi, M.J., McDonald, P., and Hosseini-Chavoshi, M. (2009) the Fertility Transition in Iran: Revolution and Reproduction, New York, Springer.

Abbasi-Shavazi, M.J., Hosseini-Chavoshi M., B. Delavar, A. Mehryar and A. Aghajanian, (2004) Unintended Pregnancies in the Islamic Republic of Iran: Levels and Correlates, Asia-Pacific Population Journal, 19 (1): 27-38.

Abbasi-Shavazi, M.J. McDonald, P. (2005) National and provincial-level fertility trends in Iran, 1972-2000, Working Paper in Demography No. 94, Australian National University.

Aghajanian A. (1991) Population change in Iran, 1966–86: a stalled demographic transition?, Population and Development Review , Vol. 17, PP. 703–715.

Aghajanian A. (1995) A new direction in population policy and family planning in the Islamic Republic of Iran, Asia-Pacific Population Journal, vol. 10, no. 1, pp. 3–20.

Aghajanian A; Mehryar A.H. (1999) Fertility transition in the Islamic Republic of Iran: 1967-1996, Asia-Pacific Population Journal, 14(1): 21-42.

Hoodfar H, S. Assadpour. (2000) The politics of population policy in the Islamic Republic of Iran, Studies in Family Planning, 31(1): 19-34.

Hosseini-Chavoshi, M.; McDonald, P. and Abbasi-Shavazi, M.J. (2005) Fertility dynamics in Iran: 1972-2000, Measures of starting, spacing, and stopping, General Population Conference of the IUSSP, 18-23, Tours.

Mirzaie, M. (1998) Swings in fertility limitations in Iran. Working Paper in Demography, Australian National University, Canberra.

Paydarfar, A., and R. Moeini. (1995) Modernization process and fertility change in pre- and post-Islamic Revolution of Iran. Population Research and Policy Review 14: 71-90.

Saraie, H. (1997) Demographic transition of Iran: A preliminary report (Persian), Journal of Social Sciences, 9 (Winter issue): 1-18.

Saraie, H. (1995) On the appropriateness of Whipple’s index for evaluation of quality of population statistics in the Iranian population censuses. Population (Persian). 13–14: 25–38.

Zanjani, H. (1992) Studies of Population Changes in Iran: Fertility [in Persian], Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center.

عبّاسی شوازی محمّدجلال؛ حسينی چاوشی ميمنت؛ مکدونالد پيتر؛ دلاور بهرام (1384). تحوّلات باروري در ايران: شواهدي از چهار استان منتخب، دانشگاه تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.

عبّاسی شوازی محمّدجلال (1381). همگرائی رفتارهای باروری در ايران: ميزان، روند و الگوی سنّی باروری در استان‌های کشور طیّ سال‌های 1351 و 1375، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 18: صص 201-231 .

عبّاسی شوازی محمّدجلال (1379). ارزيابی نتايج فرزندان خود در برآورد باروری با استفاده از داده‌های سرشماری، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 16: صص 105-135.

عبّاسی شوازی محمّدجلال؛ مکدونالد پيتر؛ حسينی چاوشی ميمنت؛ کاوه فيروز زينب (1381). بررسي ديدگاه زنان در مورد رفتارهاي باروري با استفاده از روش‌هاي كيفي در استان يزد،  نامه‌ی علوم اجتماعي، شمار‌یه 20 (2): 169-203.

عبّاسی شوازی محمّدجلال؛ خادم‌زاده آتيه (1383). عوامل مؤثّر بر استفاده از روش نزديكي منقطع در شهر رشت، مجلّه‌ی باروري و ناباروري، شماره‎ی 5 (4): 337-323.

ميرزائي محمّد؛ كوششي، مجيد؛ ناصري محمّدباقر (1372). شاخص‌هاي حياتي ايران، مؤسّسه‌ی مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دانشگاه تهران،‌ تهران.

جلسه‌ی ششم و هفتم: عوامل بلافصل مؤثّر بر باروری

Bongaarts, J.  (1978) A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility.  Population and Development Review 4:105-132.

Bongaarts, John. 2005, "The causes of stalling fertility transitions," Policy Research Division Working Paper no. 204. New York: Population Council.

Bongaarts, J. and R. G. Potter. (1983) Fertility, Biology and Behavior. New York: Academic Press. First 4 chapters are VERY important

Bongaarts, J. and G. Feeney. (1998) On the Quantum and Tempo of Fertility. Population and Development Review 24(2): 271-291.

Bongaarts, J. and S. C. Watkins. (1996) Social Interactions and Contemporary Fertility Transitions." Population and Development Review 22(4): 639-682. Very good summary of fertility transition

Davis, Kingsley and Judith Blake. (1956) Social structure and fertility: An analytic framework.  Economic Development and Cultural Change 4: 211-235.

جلسه‌ی هشتم: ازدواج، باروری و خانواده

Abbasi-Shavazi, MJ. McDonald, P. and Hossein-Chavoshi, M. (2003) Changes in Family, Fertility Behavior and Attitudes in Iran, Working Paper in Demography No. 88, Australian National University.

Mason, K. O. (2001) Gender systems in the fertility transition, In Rodolfo A. Bulatao and John Casterline, Global Fertility Transition, A Supplement to Population and Development Review, Vol. 27, PP. 160-177.

Smith, P. (1983) The impact of age at marriage and proportions marrying on fertility. In Rodolfo A. Bulatao and Ronald D. Lee (eds.), Determinants of Fertility in Developing Countries. New York: Academic Press, PP. 473–531.

عبّاسي شوازي محمّدجلال؛ عسكري‌ندوشن عباس (‌1384). تبيين نهادي انتقال باروري باروري با تأكيد بر تحوّلات خانواده در ايران: نمونه‌ی موردي در استان يزد، نامه‌ی علوم اجتماعي، شماره‌ی 25: 75-25.

جلسه‌ی نهم: باروری و تنظیم‏ خانواده

Tsui, A. (2001) Population Policies, Family Planning Programs, and Fertility: The record, In Rodolfo A. Bulatao and John Casterline, Global Fertility Transition, A Supplement to Population and Development Review, Vol 27; PP. 184-205.

جلسه‌ی دهم: گذار جمعیّت‌شناختی و نظریه‌‏های اقتصادی کاهش باروری

Becker, G. (1991) A Treatise on the Family, Enlarged Edition, Harvard University Press, Cambridge.

Becker, G., K. M. Murphy, and R. F. Tamura. (1990) Human capital, fertility and economic growth, Journal of Political Economy, 98: 12-37.

Mason, Karen Oppenheim. (1997)  “Explaining Fertility Transitions, Demography 34: 443-454.

Easterlin, R. (1976) The conflict between aspirations and resources, Population and Development Review. 2(3–4): 417–25.

Easterlin, R. (1975) An economic framework for fertility analysis, Studies in Family Planning, 6(1): 54-63.

Easterlin, R. and Crimmins, E. (1985) The Fertility Revolution, University of Chicago Press, Chicago.

Leibenstein, H. (1974) An interpretation of the economic theory of fertility: Promising path or blind alley? Journal of Economic Literature 12(2): 457-479.

Leibenstein, H. (1975) The economic theory of fertility decline, The Quarterly Journal of Economics, 89(1): 1-39.

Mason, Karen Oppenheim. (1997)  Explaining Fertility Transitions, Demography 34: 443-454.

Robinson, W.C., (1997) The economic theory of fertility over three decades, Population Studies, 51(1): 63-74.

Szreter, S. (1993) The idea of demographic transition and the study of fertility change: A critical intellectual history, Population and Development Review, 19(4): 659-701.

جلسه‌ی یازدهم: نظریه‌ی جریان ثروت بین‌نسلی کالدول

Caldwell, J. (1979) Towards a restatement of demographic transition theory, Population and Development Review, 2 (3-4): 321-366.

Caldwell, J. 1982, Theory of Fertility Decline, London, Academic Press.

Mason, Karen Oppenheim. (1997) Explaining Fertility Transitions, Demography 34: 443-454.

جلسه‌ی دوازدهم: نظریه‌ی اشاعه ارزش‌‏ها و تغییرات فرهنگی کاهش باروری

Casterline, J. (2001) Diffusion Processes and Fertility Transition: Selected Perspectives, National Research Council, National Academy Press, Washington DC.

Cleland, J., and C. Wilson. (1987) Demand theories of fertility transition: an iconoclastic view. Population Studies 41(1): 5-30.

Hammel, E.A.  (1990)  A Theory of Culture for Demography.  Population and Development Review 16(3):455-485.

Lesthaeghe, R. and Wilson, C. (1986) Modes of production, secularization, and the pace of fertility decline in Western Europe, 1870-1930, in A. Coale and S. Watkins, eds., The Decline of Fertility in Europe, Princeton University press, Princeton, 261-292.

جلسه‌ی سیزدهم: چارچوب نهادی تحلیل باروری

Greenhalgh, S. (1988) Fertility as mobility: Sinic transitions, Population and Development Review, 14 (4): 629-674.

McNicoll, G. (1980) Institutional determinants of fertility change, Population and Development Review, 6(3): 441-462.

McNicoll, G. (1985) The nature of institutional and community effects on demographic behaviour: a discussion, In Casterline, J.B. (ed.): The Collection and Analysis of Community Data, International Statistical Institute, Voorburg, The Netherlands: 177-184.

McNicoll, G. 1994, Institutional analysis of fertility, In Lindahl-Kiessling and H. Landberg (eds.), Population, Economic Development, And The Environment, Oxford University Press: 199-229.

جلسه‌ی چهاردهم: برابری جنسیّتی و کاهش باروری

McDonald, P. (2000a) Gender equity, social institutions and the future of fertility, Journal of Population Research, 17(1), 1-16.

McDonald, P. (2000b) Gender equity in theories of fertility transition, Population and Development Review, 26(3), 427-439.

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 11 مهر 1396 ، 06:57
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب