مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط حاتم حسینی   
سه شنبه ، 12 بهمن 1395 ، 12:40

جمعیّت و جامعه

تعداد واحد: 2                       پیش‌نیاز: ندارد

هدف کلّی

هدف اين درس آشنايي با رشته‌ی جمعیّت‌شناسی و حوزه‌های مورد مطالعه‌ی آن، تحوّلات جمعیّتي و عوامل مؤثّر بر آن، و تعامل پديده‌های جمعیّتي با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي می‌باشد. بحث از ماهيّت اين رشته شروع شده و با بررسي تحوّلات آن از ديدگاه تاريخي ادامه می‌یابد. سپس، ارتباط اين رشته با ساير رشته‌های علمي مورد كنكاش قرار می‌گیرد. بعد از آن تغييرات جمعیّت جهان با توجّه به فرايند گذار جمعیّت‌شناختی بررسي می‌شود. به ‏دنبال آن، منابع اصلي تغييرات جمعیّتي (زاد و ولد، مرگ‌ومیر و مهاجرت)، از طريق تعامل آن با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي، و تبعات اقتصادي، اجتماعي و جمعیّتي آن‌ها شناسايي شده و مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گیرند. قدم بعدي، توجّه به پدیده‌های جمعیّتي مهمّ معاصر، نظير ايدز، تخريب محيط، شهرنشيني، سالمندي و ... در جهت شناخت فرايندها و تبعات آن‌ها می‌باشد.

سرفصل‌ها و منابع درس

 • جلسه‌ی اوّل:  معرّفي و ارائه‌ی شرح درس، آشنايي مختصر با منابع و سازمان‌هاي مرتبط با بررسی‌های جمعیّتي

سرايي، حسن (1390). جمعیّت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها. تهران: سمت (فصل اوّل: آشنایی با جمعیّت‌شناسی، صص 24-5؛ فصل پنجم: سیر تکوینی جمعیّت‌شناسی، صص 52-25).

Yusuf, Farhat; Jo.M. Martins; David A. Swanson (2014). Methods of Demographic Analysis, Springer (Chapter 2, PP. 7-20)

 • جلسه‌ی دوّم: دانش جمعیّت‌شناسی: ماهيّت، تاریخچه و سیر تکوینی

سرايي، حسن (1390). جمعیّت‌شناسی: مبانی و زمینه‌ها. تهران: سمت (فصل اوّل: آشنایی با جمعیّت‌شناسی، صص 24-5؛ فصل پنجم: سیر تکوینی جمعیّت‌شناسی، صص 165-140).

زنجانی، حبیب‌ا... (1373). جمعیّت‌شناسی: مفاهیم، پیدایش و تکامل. اقتصاد کشاورزی و توسعه (ویژه‌نامه‌ی جمعیّت و نیروی انسانی)، صص 219-214. http://www.ensani.ir/storage/Files/20101005143735-ekt-007pdf213.pdf

هیرشمن، چارلز؛ استوارت اي. تولناي (1392). جمعیّت‌شناسي اجتماعي، ترجمه‌ی حاتم حسینی، سلیمان پاک‌سرشت

http://demography.ir/Category/Areas-of-Population-Studies/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%91%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html

Caldwell, John C., 2003. "Demography, History of" inPaul Demeny and Geoffrey McNicoll (ed.s), Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA and Thomson, (pp. 216-221)

Hauser M.  Philip and Otis Dudley Duncan, 1959. “Demography as a body of knowledge”, in Philip M. Hauser and Otis Dudley Duncan, eds., The Study of Population, ?, pp. 76-104

Hauser M.  Philip and Otis Dudley Duncan, 1959. “The nature of demography”, in Philip M. Hauser and Otis Dudley Duncan, eds., The Study of Population, ?, pp. 76-104

Hodgson Dennis, 1983. “Demography as social science and policy science”, Population and Development Review, 9:1-34

Kreager, Philip 2003. "Population Thought, History of" in Paul Demeny and Geoffrey McNicoll (ed.s), Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA and Thomson, (pp. 772-785)

McNicoll Geoffrey, 1992. “The agenda of population studies: a commentary and complaint”, Population and Development Review, 18:399-420

Szreter, S., 2001. "Demography, History of" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:3488-3493

Yusuf, Farhat; Jo.M. Martins; David A. Swanson (2014). Methods of Demographic Analysis, Springer (Chapter 2, PP. 1-5)

 

 • جلسه‌ی سوّم: بررسي تحوّلات جمعیّت جهان از ديدگاه تاريخي (تعداد، توزيع و تركيب)

ايودي، مك؛ ريچارد جونز (1369). اطلس تاريخي جمعیّت جهان، ترجمه‌ی فريدون فاطمي، تهران: نشر مركز.

حسینی، حاتم (1392). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، چاپ پنجم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا (فصل اوّل: سیمای جمعیّت جهان: روندهای گذشته و چشم‌انداز آینده، صص 33-15).

سيّدميرزايي، سیّدمحمّد (1380). جمعیّت جهان: چالش‌ها و مسائل، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

ميرزايي، محمّد (1368). جمعیّت در بستر زمان، نامه‌ی علوم اجتماعي، دوره‌ی جديد، شماره‌ی 3.

میرزایی، محمّد (1378). «سیر تحوّلی جمعیّت جهان»، در حبیب‌ا... زنجانی، محمّد میرزایی، کامل شادپور و امیرهوشنگ مهریار (نویسندگان)، جمعیّت، توسعه و بهداشت باروری، تهران: نشر و تبلیغ بشری، (فصل دوّم، صص 40-23).

Ashford, Lori, 2004. World Population Highlights 2004, Population Reference Bureau, Washington D. C

Population Reference Bureau, 2004. 2004 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington D.C

Population Reference Bureau, 2005. 2005 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington D.C

Population Reference Bureau, 2013. 2013 World Population Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington D.C
Full Report:
http://www.prb.org/pdf13/2013-population-data-sheet_eng.pdf
Infographic: http://www.prb.org/wpds/popup.html#home

UNFPA, 2003. State of World Population 2003, UNFPA, New York

United Nations, 1991. World Population Prospects 1990, United Nations, New York

United Nations, 2004. World Population to 2300, United Nations, New York

United Nations, 2005. World Population Prospects: The 2015 Revision (Highlights), United Nations, New York

Wikipedia, 2014. World Population, http://en.wikipedia.org/wiki/World_population (Retrieved, 15 January 2014)

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

United Nations Population Division 2017, World Population Prospects: The 2015 Revision,
Key Findings and Advance Tables:
https://esa.un.org/unpd/wpp/
Highlights and Advance Tables:
http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf

United Nations, 2004. World Population to 2300, United Nations, New York.http://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf

Video Presentation:"Map the Worldwide Population Growth" http://u.zoodup.ir/download.php?cmd=download&url=v=x0FTNWdnsy4

PRB Video Presentation:"7 Billion and Counting"
http://u.zoodup.ir/download.php?cmd=download&url=v=d1dIAtvSFLM

 • جلسه‌ی چهارم: ظهور و شکل‌گیری تفکّر و دیدگاه‌های جمعیّت‌شناختی

میرزایی، محمّد؛ عبّاس عسکری ‏ندوشن (1385). «برنامه‌های توسعه، رویدادهای سیاسی بین‌‌الملل و جهت‌گیری مباحث جمعیّت‌شناسی در قرن بیستم»، نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران. شماره 1، صص 103-81.http://www.ensani.ir/fa/content/128422/default.aspx

ویکس، جان (1395). جمعیّت: مقدّمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات، (ترجمه‌ی الهه میرزایی)، تهران: مؤسّسه‌ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور (فصل سوّم: دورنمای جمعیّت).

Finkle, J. L., 2001. "Population Policies, Politics of", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:11793-11798.

Hodgson, D., 2001. "Demography: Twentieth-century History" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 3493-3498. http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/Courses/so184/popdocs/isb303023.pdf

Hodgson, Dennis 2003. "Population Thought, Contemporary" in Paul Demeny and Geoffrey McNicoll (ed.s), Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA and Thomson, (pp. 765-772).

 • جلسه‌ی پنجم: گذار جمعیّت‌شناختی (منشأ و تبعات)

سرايي حسن (1376). مرحله‌ی اوّل گذار جمعیّتي ايران، نامه‌ی علوم اجتماعي، دوره‌ی جديد، شماره‌ی 9 و 10، صص 67-51.

حسینی، حاتم (1393). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، ویراست دوّم، چاپ پنجم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، فصل 7.

لوكاس، ديويد؛ پاول مير (1384). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، ترجمه‌ی حسين محموديان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل 2.

پوستون، دادلی؛ لئون بوویر (1392). جمعیّت و جامعه: درآمدی بر جمعیّت‌شناسی، ترجمه‌ی محمّد آقاپور، [فصل نهم: تحوّلات جمعیّت جهان در گذر زمان]

CaldwellJohn C., 1976. “Toward a restatement of Demographic Transition Theory”, Population and Development Review, 2(3 & 4):321-366

Reher, David S., 2011. “Economic and Social Implications of the Demographic Transition.” Population and Development Review, 37(Supp): 11-33. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2011.00376.x/pdf

Szreter, S. 1993. "The Idea of Demographic Transition and the Study of Fertility Change: A Critical Intellectual History", Population and Development Review, 19(4): 659-701. https://dokumente.unibw.de/pub/bscw.cgi/7932072

 • جلسه‌ی ششم: تعامل فرهنگ و تغییرات جمعیّتی

سرايي، حسن (1387) «گذار جمعیّتي دوّم ، با نيم نگاهي به ايران»، نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسي ايران، سال سوّم، شماره‌ی 6، صص 118-140.

عبّاسی‌شوازی، محمّدجلال؛ عبّاس عسکری ‌ندوشن (1387). «آرمان‌گرایی در توسعه و نگرش‌های مرتبط با خانواده در ایران (مطالعه‌ای موردی در شهر یزد)»،  نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 34، صص 72-49.  http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/449074#d-download-dialog-box

پوستون، دادلی و لئون بوویر (1392). جمعیّت و جامعه: درآمدی بر جمعیّت‌شناسی، ترجمه‌ی محمّد آقاپور، [فصل دوازدهم: سازگارى و رشد فرهنگی]

Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal, Abbas Askari-Nodoushan and Arland Thornton 2012. "Family Life and Developmental Idealism in Yazd, Iran." Demographic Research 26(10): 207-238.http://www.demographic-research.org/volumes/vol26/10/26-10.pdf

Lesthaeghe, Ron 2010, "The Unfolding Story of the Second Demographic Transition" Population and Development Review, 36(2): 211–251. http://libgen.org/scimag/get.php?doi=10.1111%2Fj.1728-4457.2010.00328.x

Thornton, A. (2001). "The Developmental Paradigm, Reading History Sideways, and Family Change." Demography 38(4): 449-465.  http://download.springer.com/static/pdf/679/art%253A10.1353%252Fdem.2001.0039.pdf?auth66=1390121369_7c5e2b5c170e460c177101672fa6150d&ext=.pdf

van de Kaa, D. J. 2001, "Demographic Transition, Second" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 3486-3488.

 • جلسه‌ی هفتم: ازدواج و تغییرات خانواده: علل و پیامدهای اجتماعی

یانگ، کریستابل (1381). «رویکرد چرخه‌ی زندگی خانوادگی در جمعیّت‌شناسی» در دیوید لوكاس و پاول مير (گردآورندگان). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، ترجمه‌ی حسين محموديان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران (فصل یازدهم، صص 233-215).

Elder, G. H. Jr., 2001. "Life Course: Sociological Aspects", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 8817-8821

Gillis, J. R. 2001. "Life Course in History", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 8814-8817

Thornton, Arland, & Thomas E. Fricke, 1989. "Social change and the family: Comparative perspectives from the West, China and South Asia." Sociological Forum, 2(4): 746-779. http://libgen.org/scimag/get.php?doi=10.1007%2Fbf01124383

Waite, Linda J., 2005. "Marriage and Family" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 3, pp: 87-108)

Waite, L. J. and Lehrer, E. L. (2003) “The Benefits from Marriage and Religion in the United States: A comparative analysis” Population and Development Review 29(2):255–275

Weeks, John R. 2008. Population: An Introduction to Concepts and Issues, 10th Edition, USA, Thomson Wadsworth. (Chapter 10: The Family and Household Transition, pp: 391-438)

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

وندن‌هیول، آدری؛ پیتر مک‌دونالد (1381). «ازدواج و طلاق»،در دیوید لوكاس و پاول مير (گردآورندگان). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، (ترجمه‌ی حسين محموديان)،  تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (فصل ششم، صص 140-123). 

Elder, Glen H., Jr (1994). "Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course." Social Psychology Quarterly 57:4-15. http://libgen.org/scimag/get.php?doi=10.2307%2F2786971

McDonald, P. 1992. "Convergence or Compromise in Historical Family Change?" In E. Berquo & P. Xenos (ed.s). Family Systems and Cultural Change, Oxford: Clarendon Press. pp 15-30

Quisumbing A. R. and K. Hallman, 2003. Marriage in Transition: Evidence on Age, Education and Assets from Six Developing Countries, New York: Population Council.http://www.popcouncil.org/pdfs/wp/183.pdf

PRB Video Presentation, "Early Marriage Has Consequences for Development"http://dl.ebmcdn.net/prb/flash/early-marriage-engage-short.mp4

 

 • جلسه‌ی هشتم: ساختار سنّي و جنسي جمعیّت

پوستون، دادلی و لئون بوویر (1392). جمعیّت و جامعه: درآمدی بر جمعیّت‌شناسی، ترجمه‌ی محمّد آقاپور، [فصل هشتم: ترکیب سنّی و جنسی]

Gavrilov, Leonid A. and Patrick Heuveline 2003. "Aging of Population" in Paul Demeny and Geoffrey McNicoll (ed.s), Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA and Thomson, (pp. 32-37)

Legare, J., 2001. "Population Aging: Economic and Social Consequences", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:11737-11741

Légaré, Jacques 2006. "Economic, Social, and Cultural Consequences of the Aging of the Population", InG.Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (ed.s),Demography: Analysis and Synthesis. New York: Academic Press,(Chapter 82; Pages 327-336)

Myers, G. C., 2001. "Age Structure", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:283-285 

Rindfuss, Ronald R., 1991. "The Young Adult Years: Diversity, Structural Change, and Fertility", Demography 28(4): 493-512. http://libgen.org/scimag/get.php?doi=10.2307%2F2061419

Wikipedia 2014. Population ageing, http://en.wikipedia.org/wiki/Population_ageingRetrieved 17 Jun 2014

 

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

Committee for International Cooperation in National Research in Demography (CICRED), 2005. Policy Implications of Age-Structural Changes, CICRED, Paris.http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/Policypapers/pp1.pdf

Uhlenberg, Peter, 2005. "Demography of Aging" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 5, pp: 143-167)

 • جلسه‌ی نهم: زاد و ولد و باروري: ابعاد و پیامدها

پرسا، رولاند (1363). جمعیّت‌شناسی اجتماعي، ترجمه‌ی منوچهر محسني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل 6.

حسینی، حاتم (1393). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، ویراست دوّم، چاپ پنجم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، فصل‌های 3 و 4.

لوكاس، ديويد؛ پاول مير (1384). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، ترجمه‌ی حسين محموديان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل‌های 4، 5 و 10.

ویکس، جان (1395). جمعیّت: مقدّمه‌ای بر مفاهیم و موضوعات، (ترجمه‌ی الهه میرزایی)، تهران: مؤسّسه‌ی مطالعات و مدیریّت جامع و تخصّصی جمعیّت کشور (فصل پنجم: باروری مفاهیم و اندازه‌گیری؛ فصل ششم: باروری: روندها، سطوح و تبیین‌ها).

هير ديويد ام (1380). جامعه و جمعیّت، ترجمه‌ی يعقوب فروتن، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، فصل 5.

CaldwellJohn C., 1976. “Toward a restatement of Demographic Transition Theory”, Population and Development Review, 2(3 & 4):321-366

Keyfitz N., 1986. “The family that does not reproduce itself”, Population and Development Review, 12 Suppl:139-54

Rendall M. S. and  R. A. Bahchieva, 1998. “An old age security motive for fertility in the United States?”, Population and Development Review, 24(2):293-307

Coleman, David and Robert Rowthorn. 2011. “Who’s afraid of population decline? A critical examination of its consequences.” Population and Development Review 37: 217-248. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2011.00385.x/pdf

Keilman, Nico 2003. Demographic and Social Implications of Low Fertility for Family Structures in Europe, Council of Europe Publishing, Population Studies, No. 43. http://folk.uio.no/keilman/CoEEnglish.pdf

Morgan, S. Philip and Kellie J. Hagewen, 2005. "Fertility" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 8, pp: 229-249).

Ram, Bali, 2003. "Fertility Decline and Social Change: New Trends and Challenges," Canadian Studies in Population, 30(2): 297-326.  http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/csp/article/viewFile/15923/12728

 • جلسه‌ی دهم: مرگ‌ومیر: تفاوت‌ها و پیامدهای اجتماعی

پوستون، دادلی و لئون بوویر (1392) جمعیّت و جامعه: درآمدی بر جمعیّت‌شناسی، ترجمه‌ی محمّد آقاپور، [فصل پنجم: مرگ‌ومیر]

Frisbie,W. Parker, 2005.  "Infant Mortality" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 9, pp: 251-282)

Goldman, N. 2001. "Mortality Differentials: Selection and Causation" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 10068- 10070

Rogers, Richard G. Robert A. Hummer and Patrick M. Krueger, 2005. "Adult Mortality" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 10, pp: 283-309)

Santow, G. 2001. "Mortality, Epidemiological, and Health Transitions", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 10071-10075

Shkolnikov, Vladimir M. 2003. "Mortality Reversals" inPaul Demeny and Geoffrey McNicoll (ed.s), Encyclopedia of Population. New York: Macmillan Reference USA and Thomson, (pp. 676-679)

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

پرسا رولاند (1363). جمعیّت‌شناسی اجتماعي، ترجمه‌ی منوچهر محسني، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل 4.

لوكاس، ديويد؛ پاول مير (1384). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، ترجمه‌ی حسين محموديان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل 3.

هير، ديويد ام (1380). جامعه و جمعیّت، ترجمه‌ی يعقوب فروتن، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، فصل 4.

Barbieri, M. 2001. "Infant and Child Mortality in the Less Developed World" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 7404-7409

Luy Marc, 2003. “Causes of male excess mortality: insights from cloistered populations”, Population and Development Review, 29(4):647-676.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2003.00647.x/pdf

Monnier, A. 2001. "Infant and Child Mortality in Industrialized Countries" in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp: 7398-7404

United Nations, 1986. Consequences of Mortality Trends and Differentials, United Nations, New York

Dhar H. L., 2001. “Gender, aging, health and society”, Journal of Association of Physicians of India, 49:1012-1020

Gierveld de J. and P. Dykastra, 2003. “What impact does longer life have on family, and informal care giving by children in particular?”, Paper presented at the IUSSP Seminar on Increasing Longevity: Causes, Consequences and Prospects, New York

Kaneda Toshiko et al., 2004. Differentials in Life Expectancy and Active Life Expectancy by Socioeconomic Status Among Older Adults in Beijing, Population Council, Washington D. C

Luy Marc, 2003. “Causes of male excess mortality: insights from cloistered populations”, Population and Development Review, 29(4):647-676

United Nations, 1986. Consequences of Mortality Trends and differentials, United Nations, New York

 • جلسه‌ی یازدهم: بهداشت و سلامت (ايدز، بهداشت باروري و ...)

شریفی، منصور (1385). «مرحله‌ی انتقالی مرگ‌ومیر و شواهدی از استمرار انتقال اپیدمیولوژیک ایران در دهه‌ی اخیر»، نامه‌ی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران، شماره‌ی 2، صص 194-171. http://www.ensani.ir/fa/content/128456/default.aspx

میرزایی، محمّد (1380). انتقال مرگ‌ومیر، اختلال در سلامتی و برنامه‌ریزی بهداشتی، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 18، صص 288-269.
http://jnoe.ut.ac.ir/?_action=showPDF&article=15213&_ob=d4591b3ba43ea2f48ecf381d2a6e8099&fileName=full_text.pdf

Hayward, Mark D. and David F. Warner, 2005. "The Demography of Population Health" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 27, pp: 809-825)

Robine, Jean-Marie and Carol Jagger 2006. "Lengthening of Life and the Population Health Status", InG.Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (ed.s),Demography: Analysis and Synthesis. New York: Academic Press,(Chapter 80; Pages 285-303)

Weeks, John R. (2008). Population: An Introduction to Concepts and Issues, 10th Edition, USA, Thomson Wadsworth. (Chapter 5: The Health and Mortality Transition, pp. 146-197)

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

Bongaarts, J., 1997. “Trends in unwanted childbearing in the developing world”, Paper Presented at The Annual Meeting of the Population Association of America, Washington D. C

Marston, C. and J. Cleland, 2003. “Do unintended pregnancies carried out to term lead to adverse outcomes for mother and child? An assessment in five developing countries”, Population Studies, 57(1):77-93

Population Reference Bureau, 2002. Family Planning Worldwide: 2002 Data Sheet, Population Reference Bureau, Washington D.C

Stanecki, K. A., 2002. "The ADIS pandemic in the 21st century", Draft report presented at the XIV International Conference on AIDS, Barcelona

UNFPA, 2003. The Impact of HIV/AIDS, Population and Development Strategies Series, No. 9, UNFPA, New York

United Nations, 1999. Health and Mortality: Issues of Global Concern, United Nations, New York

 • جلسه‌ی دوازدهم: مهاجرت و شهرنشینی: ویژگی‌ها و پیامدهای اجتماعی

زنجاني، حبيب‌الله (1380). مهاجرت، تهران: سمت.

لوكاس، ديويد؛ پاول مير (1384). درآمدي بر مطالعات جمعیّتي، ترجمه‌ی حسين محموديان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فصل‌های 10-7.

لهسايی‌زاده، عبدالعلي (1368). نظريات مهاجرت، شیراز: نشر نويد.

هير، ديويد ام (1380). جامعه و جمعیّت، ترجمه‌ی يعقوب فروتن، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، فصل 6.

Coleman, David, 2006. “Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A Third Demographic Transition” Population and Development Review 32: 401-446. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2006.00131.x/pdf

Fossett, Mark 2005. "Urban and Spatial Demography" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 16, pp: 479-534)

Weeks, John R. 2008. Population: An Introduction to Concepts and Issues, 10th Edition, USA, Thomson Wadsworth. (Chapter 7: The Migration Transition, pp: 262-305; Chapter 9: The Urban Transition, pp: 352-390)

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

Brown, Susan K. and Frank D. Bean 2005, "International Migration" in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 12, pp: 347-382)

White, Michael J. and David P. Lindstrom, 2005. "Internal Migration", in Dudley L. Poston & Michael Micklin (ed.s), Handbook of Population, Boston: Kluwer Academic/Plenum Publishers, (Chapter 11, pp: 311-346)

 • جلسه‌ی سیزدهم: جمعیّت، منابع و محيط زيست

پوستون، دادلی؛ لئون بوویر (1392) جمعیّت و جامعه: درآمدی بر جمعیّت‌شناسی، ترجمه‌ی محمّد آقاپور، [فصل چهاردهم: آینده‌ی سیّاره‌‌ی زمین]

حسینی، حاتم (1393). جمعیّت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، ویراست دوّم، چاپ پنجم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، فصل 8.

Bartiaux, Françoise and Jean-Pascal Van Ypersele 2006. "The Relationships between Population and Environment", InG.Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (ed.s),Demography: Analysis and Synthesis. New York: Academic Press,(Chapter 87; Pages 383-396)

De Souza, Roger-Mark, Jon S. Williams, and Frederick A.B. Meyerson. 2003. "Critical Link: Population, Health and the Environment," Population Bulletin, 58 (3), Population Reference Bureau.http://www.prb.org/Source/58.3CriticalLinksPHE_Eng.pdf

Pebley, A. R., 1998. “Demography and the Environment”, Demography, 35(4):377-389.http://download.springer.com/static/pdf/168/art%253A10.2307%252F3004008.pdf?auth66=1390329667_602689c0f5f7fb1a6a90c544681d59d9&ext=.pdf

Teitelbaum, M. S., 2001. "Population Pressure, Resources, and the Environment: Industrialized World", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:11805-11809

United Nations, 2001. Population, Environment and Development: The Concise Report, United Nations, New York.http://www.un.org/spanish/esa/population/C2001English.pdf

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

Ehrlich Paul R. and Anne H. Ehrlich, 1972. Population, Resources, Environment, W. H. Freeman and Company, San Francisco

Nash J. G. and R. De Souza., 2002. Making the Link: Population, Health, Environment, Population Reference Bureau, Washington D. C

McNicoll Jeoffrey, 2000. Managing Population-Environment Systems: Problems of Institutional Design, Population Council, No. 139

Panayotou Theodore., 1994. “The population, environment, and development nexus”, in Robert Cassen and others, Population and Development: Old Debates, New Conclusions, Transaction Publishers, Oxford, pp. 149-180

Pebley A. R., 1998. “Demography and the environment”, Demography, 35(4):377-389

PrestonSamuel H., 1994. “Population and environment: the scientific evidence”, in Francis Graham-Smith, ed., Population-The Complex Reality: A Report of the Population Summit of the World’s Scientific Academics, The Royal Society, pp. 85-92

PrestonSamuel H., 1994. Population and environment, Distinguished Lecture Series on Population and Development, IUSSP

UNFPA, 2001. Population, Environment and Poverty Linkages: Operational Challenges, Population and Development Strategies Series, No. 1, UNFPA, New York

UNFPA, 2003. Global Population and Water, Population and Development Strategies Series, No. 6, UNFPA, New York

United Nations, 2001. Population, Environment and Development: the Concise Report, United Nations, New York

 • جلسه‌ی چهاردهم: جمعیّت و توسعه

Coussy, Jean 2006. "Population and Development", InG.Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (ed.s),Demography: Analysis and Synthesis. New York: Academic Press,(Chapter 86; Pages 373-382)

Dellis, Arnaud and Pierre Pestieau 2006. "Economic Growth and Population Growth", InG.Caselli, J. Vallin, and G. Wunsch (ed.s),Demography: Analysis and Synthesis. New York: Academic Press,(Chapter 85; Pages 361-372)

Kelley, A. C., 2001. "Population, Economic Development, and Poverty", in Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford: Elsevier, pp:11784-11789

McNicoll, Geoffrey, 2003. Population and Development: An Introductory View, Population Council, No. 174

Birdsall Nancy, 1977. “Analytical approaches to the relationship of population growth and development”, Population and Development Review, 3:63-102

Coale Ansley J. and Edgar M. Hoover, 1965. Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries, Princeton University Press, Princeton

Hayes Adrian C., 1994. “Population and development issues: antecedents to the Cairo Conference”, Paper presented in 7th National Conference of the Australian Population Association, Canberra

Kelly Allen C., 1988. “Economic consequences of population change in Third World”, Journal of Economic Literature, 26:1658-1728

McNicoll Jeoffrey, 1995. “On population growth and revisionism: further questions”, Population and Development Review, 21(2):307-340

منابع دیگری که پیشنهاد می‌شود:

امين‌زاده، فرّخ (1358). جمعیّت‌شناسی كار، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

تودارو، مايكل (1364). توسعه‌ی اقتصادي در جهان سوّم، ترجمه‌ی غلامعلي فرجادي، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

جرج، سوزان (1363). چگونه نيمي ديگر می‌میرند؟، ترجمه‌ی مصطفي ازكيا، تهران: كيهان.

زنجاني، حبيب‌الله (1371). جمعیّت و توسعه، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران.

Birdsall Nancy, 1977. “Analytical approaches to the relationship of population growth and development”, Population and Development Review, 3:63-102

Coale Ansley J. and Edgar M. Hoover, 1965. Population Growth and Economic Development in Low-Income Countries, Princeton University Press, Princeton

National Research Council, 1986. Population Growth and Economic Development: Policy Questions, National Academy Press, Washington D. C

Harttgen, Kenneth and Sebastian Vollmer 2014, "A Reversal in the Relationship of Human Development With Fertility?" Demography 51:173–184

شیوه‌ی ارزیابی

ارزیابی دانشجویان در این درس متمرکز بر گزارش پژوهشی آن‌ها برای ارائه در کلاس درس و آزمون پایان ترم است. دانشجویان باید متناسب با موضوعاتی که در هر جلسه به بحث گذاشته می‌شود، موضوعی را بر مبنای منابع معرّفی‌شده در جلسه‌های مختلف انتخاب و برای ارائه در کلاس درس آماده کنند. مدّت زمان تعیین‌شده برای هر نفر جهت ارائه‌ی بحث در کلاس 30 دقیقه است. هر گزارش باید سنتزی از مطالب و منابع معرّفی‌شده باشد و از نظر ماهیّت و محتوا استقلال داشته باشد. برای این کار چهار نمره در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، آزمون پایان ترم در ارزش 16 نمره برگزار خواهد شد. نمره‌ی نهایی دانشجو مجموع نمره‌ی کسب‌شده‌ی او در گزارش پژوهشی و آزمون پایان ترم خواهد بود.

smiley منابع جدید مرتبط با این درس که اخیراً به زبان فارسی ترجمه، چاپ و منتشر شده است:

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 20 بهمن 1395 ، 04:50
 

منوی اصلی سایت Main

صفحه‌­ی اصلی

موضوع

رویدادها

منابع

پیوندها

درباره­‌ی من

مترجم سایت Translate

خبرنامه News Letter

نام:

ایمیل:

کنفرانس‌ها Conference

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

آمار بازدیدکنندگان Visited

واژه‌نامه‎ی جمعیّت‌شناسی Online

English to Persian and Vice Versa, Click here

DemoPaedia, Click here

تازه‌های کتاب

روش‌های تحلیل جمعیّت‌شناختی: این کتاب توسّط سه تن از جمعیّت‌شناسان نامی علم جمعیّت‌شناسی یعنی فرحت یوسف، جو. ام. مارتین و دیوید ا. سوانسون در چهارده فصل به رشته‌ی تحریر درآمده و در سال 2014 توسّط انتشارات اسپرینگر چاپ و منتشر شده است. دکتر حاتم حسینی و میلاد بگی کتاب را به زبان فارسی برگرداندند. ترجمه‌ی فارسی کتاب در 460 صفحه و شمارگان 1000 نسخه توسّط مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا در تابستان 1396 چاپ و منتشر شد. مطالب این کتاب به شیوه‌­ای سازمان یافته است که اجازه می‌دهد تا خوانندگان از یک سطح مقدّماتی به روش‎های پیشرفته‎تر تحلیل­‌های جمعیّت‎شناختی حرکت کنند. این رویکرد با در نظرگرفتن این نکته است که ممکن است کاربران ...

ادامه‌ی مطلب

نرم‌افزارهای جمعیّتی

MORTPAK for Windows (Version 4.3): The MORTPAK software packages for demographic measurement have had widespread use throughout research institutions in developing and developed countries since their introduction in 1988. Version 4.0 of MORTPAK included 17. Version 4.3 of MORTPAK enhanced many of the original applications and added 3 more to bring the total to 20 applications. The package incorporates techniques that take advantage of the United Nations model life tables and generalized stable population equations. The package has been constructed with worksheet-style, full screen data entry which takes advantage of the interactive ...

ادامه‌ی مطلب